El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web esgrimasag.cat

Dades de l’empresa
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa. Nomeni/Denominació Social: Club d’Esgrima Sala D’armes Garraf, CIF: G66650805 d’ara endavant «EL RESPONSABLE». Domicili Social: Ronda ibérica 89. C.P. 08800, Vilanova i la geltrú. Adreça de correu electrònic: info@esgrimasag.cat

Condicions generals
L’accés i ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi a aquest, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se en alguns dels serveis concrets del lloc web. L’usuari accepta que l’accés al present lloc web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. Els usuaris accedeixen al lloc web de manera lliure i gratuïta, si bé EL RESPONSABLE es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l’accés. EL RESPONSABLE es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, serveis i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos quan ho consideri oportú o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el lloc web. EL RESPONSABLE es reserva el dret a interrompre l’accés al present lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric, o per qualsevol altra causa. EL RESPONSABLE es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquest efecte no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i EL RESPONSABLE, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb EL RESPONSABLE.

Avís de copyright
EL RESPONSABLE ostenta la titularitat del lloc web esmentat en aquest avís legal. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d’Internet estan legalment reservats, per la qual cosa l’accés al mateix o la seva utilització, per part de l’usuari, no ha de considerar-se, en cap forma, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu. Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d’aquest. Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícits. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el previ consentiment per escrit del RESPONSABLE. Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web, tret que estigui permès legalment i se citi la procedència o, en defecte d’això, s’autoritzi per escrit el contrari. En aquells casos en què es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans citada i esmentarà clarament les possibles restriccions d’ús. EL RESPONSABLE no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Exempció de responsabilitat
Els continguts incorporats al lloc web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, per la qual cosa EL RESPONSABLE no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de la citada informació ni garanteix l’exactitud ni la posada al dia de la informació que es pugui obtenir d’aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web. EL RESPONSABLE no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del lloc web.

1.- Responsabilitat pel funcionament del lloc web
EL RESPONSABLE intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podent procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d’aquests, sense que això origini cap indemnització a l’usuari per aquests conceptes. S’adverteix que alguna informació continguda en aquesta web pot haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d’errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per tals problemes. EL RESPONSABLE no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l’usuari a resultes de la consulta de la present pàgina web, o d’aquelles altres externes objecte de reexpedició. EL RESPONSABLE no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, o mal funcionament del mateix que tinguin el seu origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control.

2.- Responsabilitat per l’ús d’enllaços
EL RESPONSABLE no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora d’aquest, o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. En el cas que EL RESPONSABLE constati per algun mitjà la il·licitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç. La presència d’altres enllaços en el lloc web té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc d’Internet de destí, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. D’aquesta manera EL RESPONSABLE no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als quals enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol mal o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços.

Copyright [esgrimaSAG.cat] 2022 Sala D’Armes Garraf | Política de privacitat | Avis Legal |Política de cookies