SANTIAGO GODOY, d’ara endavant EL RESPONSABLE, informa seguidament de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractats d’acord amb la Llei 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat d’aquests. La visita del lloc web esgrimasag.cat no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat. En el supòsit que se subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades conforme a les limitacions i els drets recollits en la citada norma de protecció de dades. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de manera clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

1.- Recollida de dades
La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà exclusivament a través dels formularis publicats en la web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre al RESPONSABLE, que seran inclosos en un fitxer automatitzat. Els fitxers titularitat del RESPONSABLE figuren inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l’usuari o visitant per a comprovar la situació d’aquells. EL RESPONSABLE conservarà les seves dades una vegada finalitzada la relació amb l’usuari per a complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recaptats.

2.- Seguretat de la informació
EL RESPONSABLE ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari o visitant. No obstant això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

3.- Confidencialitat i secret professional
Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal del RESPONSABLE i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

4.- Enllaços amb altres llocs web
El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S’informa que EL RESPONSABLE no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

5.- Drets dels usuaris
L’usuari podrà exercitar, respecte a les dades recaptades en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l’usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça Ronda ibérica 89 – 08800 Vilanova i la Geltrú, o bé per correu electrònic a info@esgrimasag.cat. EL RESPONSABLE informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollits, seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Les dades personals recaptades no seran cedits a tercers sense el seu consentiment exprés. Si desitja aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat del RESPONSABLE en relació als usuaris que visiten la nostra web, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: info@esgrimasag.cat

Copyright [esgrimaSAG.cat] 2022 Sala D’Armes Garraf | Política de privacitat | Avis Legal |Política de cookies